पाठ्यपुस्तक :- रुचिरा भाग 1

प्रथमः पाठ:- शब्द परिचय –I

 • पाठ पठनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

द्वितीय: पाठ:- शब्द परिचय-II

 • पाठ पठनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

तृतीय: पाठ:- शब्द परिचय-III

 • पाठ पठनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

चतुर्थ: पाठ:- विद्यालय:

 • पाठ पठनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

पञ्चम: पाठ:- वृक्षा:

 • पाठ पठनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

षष्ठ: पाठ:- समुद्रतट:

 • पाठ पठनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

सप्तमः पाठ:- बकस्य प्रतीकार:

 • पाठ पठनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

अष्टम: पाठ:- सूक्तिस्तबकः

 • श्लोकानां सस्वर वाचनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

नवम: पाठ:- क्रीडास्पर्धा

 • पाठ पठनं
 • अर्थ कथनं
  शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

दशम: पाठ:- कृषिका: कर्मवीरा:

 • पाठ पठनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

एकादश: पाठ:- पुष्पोत्सवः

 • पाठ पठनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

द्वादश: पाठ:- दशम: त्वं असि

 • पाठ पठनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

त्रयोदश: पाठ:- विमानयानं रचयाम

 • सस्वर गायनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

चतुर्दश: पाठ:- अहह आ: च

 • पाठ पठनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

पञ्चदश: पाठ:- मातुलचन्द्र!!

 • सस्वर गायनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान