पाठ्यपुस्तक :- रुचिरा भाग II

प्रथमः पाठ:- सुभाषितानि

 • श्लोकानां सस्वर वाचनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

द्वितीय: पाठ:- दुर्बुद्धि विनश्यति

 • पाठ पठनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

तृतीय: पाठ:- स्वावलम्बनम

 • पाठ पठनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

चतुर्थ: पाठ:- हास्यबालकविसम्मेलनं

 • पाठ पठनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

पञ्चम: पाठ:- पण्डिता रमाबाई

 • पाठ पठनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

षष्ठ: पाठ:- सदाचार:

 • श्लोकानां सस्वर वाचनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

सप्तमः पाठ:- संकल्प: सिद्धिदायकः

 • पाठ पठनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

अष्टम: पाठ:- त्रिवर्णः ध्वजः

 • पाठ पठनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

नवम: पाठ:- अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि

 • पाठ पठनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

दशम: पाठ:- विश्वबन्धुत्वं

 • पाठ पठनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

एकादश: पाठ:- समवायो ही दुर्जय:

 • पाठ पठनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

द्वादश: पाठ:- विद्याधनं

 • श्लोकानां सस्वर वाचनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

त्रयोदश: पाठ:- अमृतं संस्कृतं

 • पाठ पठनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

चतुर्दश: पाठ:- अनारिकायाः जिज्ञासा

 • पाठ पठनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान

पञ्चदश: पाठ:- लालनगीतं

 • सस्वर गीत गायनं
 • अर्थ कथनं
 • शब्दार्थ
 • अभ्यास प्रश्नोत्तर
 • व्याकरण ज्ञान